Contact details

Our Address:

Młyńska 27, 22-400 Zamość, Poland

Our company specializes in contract production of the highest quality electronic and photonic devices and the production of custom cable harnesses. We offer the highest production standards in Poland, from prototyping, production outsourcing, to professional machine and electronics assembly services.

 
Dedicated solutions for startups - dedykowane rozwiązania dla startupów
We believe in high-tech and its social impact!
// why choose a job in Perspectiva Solutions?

Are you looking for a reliable employer?

We are always looking for highly motivated, enthusiastic people to join our team. Check our job offers!

Our mission is the continuous development of employees, companies and contractors.
sign Krzysztof Jakubczak - CEO-Founder of Perspectiva Solutions company
CEO Founder of Perspectiva Solutions
// Choose a career in Perspectiva Solutions

Check our job offers!

Opis

Perspectiva Solutions to uznany producent urządzeń elektronicznych, automatyki przemysłowej i wiązek kablowych. Do naszego zespołu w Zamościu przy ul. Młyńskiej poszukujemy inżyniera na stanowisko Technologa.

 

Szukamy:

 • absolwentkę / absolwenta studiów wyższych na kierunkach elektronika, elektrotechnika, itp., którzy posiadają minimum tytuł inżyniera

 • preferencyjnie: osoby znające SolidWorks oraz SolidWorks Electrical, alternatywnie inne podobne oprogramowanie, przy założeniu, że kandydat nauczy się ww. oprogramowania

 • osoby sumiennej, zmotywowanej i chętnie pracującej z komputerem

 • osoby ceniącej profesjonalizm w środowisku pracy, która chętnie pracuje z innymi ludźmi

 • specjalisty, który potrafi płynnie posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie

 • minimum 2-3 letnie doświadczenie zawodowe w firmie produkcyjnej o zbliżonym profilu

 

Zakres obowiązków:

 • modelowanie wiązek elektrycznych i prostych brył (np.: obudów do złączy)

 • tworzenie dokumentacji produkcyjnej wiązek

 • konfigurowanie produktu w systemie ERP

 • tworzenie BOMów w systemie ERP

 • spotkania z klientami (głównie online) z Polski oraz z zagranicy w celu analizy potrzeb i wymogów technologicznych

 • wdrożenia i szkolenie pracowników produkcyjnych z nowych produktów

 

Oferujemy:

 • kompleksowe szkolenia wstępne wprowadzające i rozszerzające z zakresu produkcji wiązek kablowych oraz automatyki przemysłowej

 • szkolenia rozszerzające wiedzę z inżynierii produkcji oraz kontroli procesów

 • szkolenie z zakresu SolidWorks i SolidWorks Electrical

 • szkolenie z systemu ERP stosowanego w firmie

 • pracę w zespole zgranym, w dobrej atmosferze

 • pracę w wymiarze 100% nominalnego czasu pracy w firmie zarządzanej w sposób nowoczesny i dynamicznie rozwijającej się

 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwinięcia kompetencji zawodowych

 • wynagrodzenie w pełni udokumentowane

 • termin rozpoczęcia pracy: luty-marzec 2023

Do aplikowania zapraszamy również osoby z Ukrainy. Konieczna jest jednak przynajmniej podstawowa znajomość języka polskiego i dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Description

Perspectiva Solutions is a manufacturer of electronic devices, industrial automation and connectors. To our team in Zamość at ul. Młyńska, we are looking for an engineer for the position of Technologist.

We are looking for:

 • a graduate / graduate of higher education studies in electronics, electrical engineering, etc., who perform at least an engineer’s degree
 • preferably: people familiar with SolidWorks and SolidWorks Electrical, alternatively other similar software, assuming that the candidate learns the above-mentioned software
 • a conscientious, motivated person who uses a computer
 • a person who values ​​professionalism in a work environment who works with other people
 • specialist who is fluent in spoken and written English
 • at least 2-3 years of professional experience in a production company with a similar profile

 

Responsibilities:

 • modeling of electrical bundles and simple solids (e.g. connector housings)
 • creating production documentation for bundles
 • configuring the product in the ERP system
 • creating BOMs in the ERP system
 • meetings with customers (mainly online) from Poland and abroad to analyze technological needs and requirements
 • implementation and training of production employees on new products

 

We offer:

 • comprehensive introductory and extension training in the field of cable harness production and industrial automation
 • trainings expanding knowledge in production engineering and process control
 • SolidWorks and SolidWorks Electrical training
 • training in the ERP system used in the company
 • work in a well-coordinated team, in a good atmosphere
 • 100% of the nominal working time in a modern and dynamically developing company
 • opportunity to gain experience and develop professional competences
 • fully documented salary

 • start date: February-March 2023

 

We also invite people from Ukraine to apply. However, it is necessary to have at least a basic knowledge of the Polish language and a good command of the English language in speech and writing.

Description

Perspectiva Solutions is a recognized manufacturer of electronic devices, industrial automation and cable harnesses. To our team in Zamość at ul. Młyńska, we are looking for motivated people to work on the production of cable harnesses.

We are looking for:

conscientious, motivated and manually efficient people (e.g. in terms of crimping terminals on cables or soldering, forming and strapping bundles on mock-ups)
able to use basic office tools (computer, Microsoft Office, printer, etc.)

We offer:

comprehensive introductory and extension training in the field of work in production
training courses expanding knowledge of production engineering and process control
work in a well-coordinated team in a good atmosphere
work in the amount of 100% of the nominal working time in a company managed in a modern and dynamically developing manner
great variety in the subject matter of the work
opportunity to gain experience in production work on technical and interesting topics
fully documented salary

Our company does not expect you to have a broad spectrum of competences at the start. We offer commitment during training and introduction to the subject. In return, we expect commitment and motivation.

We also invite people from Ukraine to apply. However, it is necessary to have at least a basic knowledge of the Polish language.