Contact details

Our Address:

Młyńska 27, 22-400 Zamość, Poland

Our company specializes in contract production of the highest quality electronic and photonic devices and the production of custom cable harnesses. We offer the highest production standards in Poland, from prototyping, production outsourcing, to professional machine and electronics assembly services.

 

PRIVACY NOTICE

To read the privacy policy in Polish, click on the button:

PRIVACY NOTICE (EN)

The use of our services requires consent to the following terms
 1. Introduction
  • Thank you for visiting the website of Perspectiva Solutions Sp. z o.o. (“Company”). This policy aims to explain what information we collect, how we use and protect it, and what your rights are regarding privacy protection, in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).
 2. Types of Collected Data
  • Personal Data: The Company collects various types of personal data, depending on the user’s interaction with the website and the Company’s services. This may include, among other things, name, email address, phone number, IP address, demographic data, preferences, and other information voluntarily provided by the user.
  • Automatically Collected Data: When using our website, we automatically collect certain technical information, such as IP address, browser type, browser language, pages visited before and after our website, dates and times of visits, and actions taken on our website.
  • Financial Data: In the case of commercial transactions, financial information necessary for payment processing may be collected.
 3. Purpose of Data Processing
  • The Company processes personal data to provide services, customer support, tailor offerings to user needs, analyze website traffic, and conduct marketing activities.
  • Financial data is processed to carry out commercial transactions and financial settlements.
 4. Legal Basis for Processing
  • Processing of personal data is based on user consent, contract performance, compliance with applicable legal regulations, or for the purposes of the Company’s legitimate interests.
 5. Cookies and Other Tracking Technologies
  • Our website uses cookies and similar tracking technologies to improve the quality of services and customize our website to user preferences.
  • Cookies may be used for content personalization, user behavior analysis, session tracking, preference storage, and marketing purposes.
  • Users have the ability to manage cookie settings in their web browsers.
 6. Sharing of Personal Data
  • The Company may share personal data with third parties only to the extent necessary to provide services (e.g., IT service providers, payment processing companies).
  • Personal data is not transferred outside the European Economic Area without appropriate safeguards
 7. Data Security
  • The Company implements appropriate technical and organizational measures to protect personal data against unauthorized access, loss, alteration, or destruction.
 8. User Rights under GDPR
  • Users have the right to access their personal data, correct, delete, or restrict processing.
  • Users have the right to data portability and to lodge a complaint with a supervisory authority for data protection.
 9. Contact
 10. Policy Updates
  • The Company reserves the right to make changes to this privacy policy.

Polityka prywatności i cookies

Korzystanie z naszych usług wymaga zgody z poniższymi warunkami
 1. Wstęp
  • Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej firmy Perspectiva Solutions Sp. z o.o. (“Firma”). Niniejsza polityka ma na celu wyjaśnienie, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i chronimy oraz jakie są Państwa prawa w zakresie ochrony prywatności, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
 2. Rodzaje gromadzonych danych
  • Dane osobowe: Firma gromadzi różne rodzaje danych osobowych, w zależności od interakcji użytkownika ze stroną internetową i usługami firmy. Mogą to być między innymi imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, dane demograficzne, preferencje oraz inne informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  • Dane automatycznie zbierane: Podczas korzystania z naszej strony, automatycznie gromadzimy pewne informacje techniczne, takie jak adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, strony internetowe odwiedzane przed i po naszej stronie, daty i czasy odwiedzin oraz działania podejmowane na naszej stronie.
  • Dane finansowe: W przypadku dokonywania transakcji handlowych, mogą być gromadzone informacje finansowe niezbędne do przetworzenia płatności.
 3. Cel przetwarzania danych
  • Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług, obsługi klienta, dostosowywania oferty do potrzeb użytkowników, analizy ruchu na stronie oraz prowadzenia działań marketingowych.
  • Dane finansowe są przetwarzane w celu realizacji transakcji handlowych i rozliczeń finansowych.
 4. Prawna podstawa przetwarzania
  • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, wykonania umowy, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub w celu realizacji uzasadnionych interesów firmy.
 5. Pliki cookie i inne technologie śledzenia
  • Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie i innych podobnych technologii śledzenia w celu zapewnienia lepszej jakości usług oraz dostosowania naszej strony do preferencji użytkowników.
  • Pliki cookie mogą być wykorzystywane do personalizacji treści, analizy zachowań użytkowników, śledzenia sesji, zapamiętywania preferencji oraz do celów marketingowych.
  • Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookie w swojej przeglądarce internetowej.
 6. Udostępnianie danych osobowych
  • Firma może udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług (np. dostawcom usług IT, firmom obsługującym płatności).
  • Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy bez odpowiednich zabezpieczeń.
 7. Bezpieczeństwo danych
  • Firma podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.
 8. Prawa użytkowników zgodnie z RODO
  • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
  • Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych osobowych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
 9. Kontakt
  • Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub plików cookie, prosimy o kontakt pod adresem: info@perspectivasolutions.com.
 10. Aktualizacje polityki
  • Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.